Skip to content
Archive of posts tagged hacker

Gửi thông tin an toàn qua Internet

Mặc dù bạn gửi e-mail cho người khác là sự riêng tư và tin chắc không ai có thể đọc được nội dung, nhưng trên thực tế e-mail vẫn có thể bị xâm nhập và can thiệp. Những thông tin quan trọng như thẻ tín dụng, số tài khoản, mật khẩu quan trọng, hoặc những […]