Skip to content
Archive of posts tagged iso

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux Với  ‘Michael_Jackson.iso’ là đường dẫn tới tập tin .iso cần mount và /mnt/music là mount point! mount -o loop -t iso9660 Michael_Jackson.iso /mnt/music

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux: Với ‘Michael_Jackson.iso’ là tên tập tin ảnh cần lưu. dd if=/dev/cdrom of=Michael_Jackson.iso

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO!

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO: Với ‘Michael_Jackson.nrg’ đường dẫn tới tập tin ảnh của Nero cần chuyển. dd bs=1k if=Michael_Jackson.nrg of=Michael_Jackson.iso skip=300