Skip to content
 

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO!

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO:
Với ‘Michael_Jackson.nrg’ đường dẫn tới tập tin ảnh của Nero cần chuyển.

dd bs=1k if=Michael_Jackson.nrg of=Michael_Jackson.iso skip=300

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.