Skip to content
Archive of posts tagged commandline

Cấm 1 người dùng tạo kết nối ra ngoài bằng Iptables trên Linux!

Iptables có 1 module gọi là “owner” (ipt_owner cho kernel <2.6.25 và xt_owner cho kernel >=2.6.25) cho phép người quản trị có thể cấm 1 người dụng nhất định trên hệ thống cục bộ  tạo kết nối ra ngoài. Module “owner” chỉ hợp lệ trong chain OUTPUT và POSTROUTING của iptables. Sau đây là cú […]

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux – Cài đặt ImageMagick: + Với RHEL/CentOS: yum install ImageMagick + Với Ubuntu: sudo apt-get update sudo apt-get install imagemagick –fix-missing – Ví dụ: Xoay ảnh 90 độ Với “freebsdvn_logo.png” là tập tin ảnh cần xoay 90 độ và “freebsdvn_logo_90.png” là tập tin đã xoay 90 độ […]

Tạo đoạn hash md5 của 1 chuỗi kí tự trong Linux!

– Cách 1: Sử dụng OpenSSL: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | openssl md5 – Cách 2: Sử dụng md5sum: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | md5sum – – Cách 3: Sử dụng php: php -r ‘echo md5(“Hello! I am from Mr.Hien”) . “\n”;’ Trên đây là những cách phổ biến. […]

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux Với  ‘Michael_Jackson.iso’ là đường dẫn tới tập tin .iso cần mount và /mnt/music là mount point! mount -o loop -t iso9660 Michael_Jackson.iso /mnt/music

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux: Với ‘Michael_Jackson.iso’ là tên tập tin ảnh cần lưu. dd if=/dev/cdrom of=Michael_Jackson.iso

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO!

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO: Với ‘Michael_Jackson.nrg’ đường dẫn tới tập tin ảnh của Nero cần chuyển. dd bs=1k if=Michael_Jackson.nrg of=Michael_Jackson.iso skip=300