Skip to content
 

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux

ImageMagick


Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux
– Cài đặt ImageMagick:
+ Với RHEL/CentOS:

yum install ImageMagick

+ Với Ubuntu:

sudo apt-get update
sudo apt-get install imagemagick –fix-missing

– Ví dụ: Xoay ảnh 90 độ
Với “freebsdvn_logo.png” là tập tin ảnh cần xoay 90 độ và “freebsdvn_logo_90.png” là tập tin đã xoay 90 độ

convert -rotate 90 freebsdvn_logo.png freebsdvn_logo_90.png

Tìm hiểu thêm về ImageMagick

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.