Skip to content
Archive of posts tagged ImageMagick

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux – Cài đặt ImageMagick: + Với RHEL/CentOS: yum install ImageMagick + Với Ubuntu: sudo apt-get update sudo apt-get install imagemagick –fix-missing – Ví dụ: Xoay ảnh 90 độ Với “freebsdvn_logo.png” là tập tin ảnh cần xoay 90 độ và “freebsdvn_logo_90.png” là tập tin đã xoay 90 độ […]