Skip to content
Archive of posts tagged nero

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO!

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO: Với ‘Michael_Jackson.nrg’ đường dẫn tới tập tin ảnh của Nero cần chuyển. dd bs=1k if=Michael_Jackson.nrg of=Michael_Jackson.iso skip=300