Skip to content
Archive of posts tagged openssl

Mã hóa tập tin với OpenSSL

Lệnh đơn giản để mã hóa tập tin với OpenSSL là: openssl aes-256-cbc -a -salt -in quantrong.txt -out quantrong.txt.enc – Trong đó: aes-256-cbc : encryption cipher được sử dụng đễ mã hóa. -a : xuất kết quả đã mã hóa dưới dạn base64 encoded. –salt: thêm độ mạnh mã hóa -in quantrong.txt : đường dẫn […]

Tạo đoạn hash md5 của 1 chuỗi kí tự trong Linux!

– Cách 1: Sử dụng OpenSSL: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | openssl md5 – Cách 2: Sử dụng md5sum: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | md5sum – – Cách 3: Sử dụng php: php -r ‘echo md5(“Hello! I am from Mr.Hien”) . “\n”;’ Trên đây là những cách phổ biến. […]