Skip to content
 

Mã hóa tập tin với OpenSSL

Lệnh đơn giản để mã hóa tập tin với OpenSSL là:

openssl aes-256-cbc -a -salt -in quantrong.txt -out quantrong.txt.enc

– Trong đó:
aes-256-cbc : encryption cipher được sử dụng đễ mã hóa.
-a : xuất kết quả đã mã hóa dưới dạn base64 encoded.
salt: thêm độ mạnh mã hóa
-in quantrong.txt : đường dẫn tập tin cần mã hóa
-out quantrong.txt.enc : đường dẫn để lưu tập tin đã được mã hóa
Khi lệnh trên được thực thi OpenSSL sẽ hỏi mật khẩu để mã hóa.

Để giải mã tập tin đã mã hóa sử dụng lệnh sau:

openssl aes-256-cbc -d -a -in quantrong.txt.enc -out quantrong.txt.new

– Trong đó:
-d : ra lệnh cho OpenSSL giải mã tập tin
-a : thông báo cho OpenSSL dữ liệu đầu vào ở trong dạng base64 encoded
Các thông số khác tương tự câu lệnh mã hóa trên.
OpenSSL sẽ hỏi mật khẩu đã dùng mã hóa để giải mã tập tin. Sau khi giải mã thu được tập tin quantrong.txt.new (theo ví dụ trên)
Tham khảo thêm các tính năng của OpenSSL tại đây
Chúc các bạn thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.