Skip to content
 

Thiết lập mật khẩu cho Single user mode trong FreeBSD

Mặc định khi khởi động vào single user mode trong FreeBSD thì không cần mật khẩu. Tuy nhiên có thể thiết lập mật khẩu cho single user mode trong FreeBSD như sau:
– Sử dụng 1 trình soạn thảo văn bản quen thuộc như vi để chỉnh sửa tập tin /etc/ttys

vi /etc/ttys

– Tìm dòng văn bản sau:

console none unknown off secure

và chỉnh sửa thành:

console none unknown off insecure

Lưu lại và thoát trình soạn thảo vi !
Lưu ý: từ khóa insecure (tạm dịch là không an toàn) có nghĩa ngụ ý là console không an toàn phải xác thực bằng mật khẩu.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.