Skip to content
Archive of posts tagged console password

Thiết lập mật khẩu cho Single user mode trong FreeBSD

Mặc định khi khởi động vào single user mode trong FreeBSD thì không cần mật khẩu. Tuy nhiên có thể thiết lập mật khẩu cho single user mode trong FreeBSD như sau: – Sử dụng 1 trình soạn thảo văn bản quen thuộc như vi để chỉnh sửa tập tin /etc/ttys vi /etc/ttys – Tìm […]