Skip to content
Archive of posts tagged php

Tạo đoạn hash md5 của 1 chuỗi kí tự trong Linux!

– Cách 1: Sử dụng OpenSSL: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | openssl md5 – Cách 2: Sử dụng md5sum: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | md5sum – – Cách 3: Sử dụng php: php -r ‘echo md5(“Hello! I am from Mr.Hien”) . “\n”;’ Trên đây là những cách phổ biến. […]