Skip to content
 

Sử dụng Google URL Shortener từ bash shell

Google URL Shortener

Bạn đang làm việc trong môi trường dòng lệnh của linux? Nhưng bạn muốn sử dụng dịch vụ rút gọn URL của Google? Với curl trong linux có thể làm được điều đó. Tuy nhiên khá phức tạp, nên định nghĩa hàm trong bash như sau để tiện sử dụng lại nhiều lần:

googl () { curl -s -d “url=${1}” http://goo.gl/api/url |\
sed -e ‘s/{“short_url”:”//’ -e ‘s/”,”added_to_history”:false}/\n/’ ;}

Để có sử dụng hàm này lại trong lần đăng nhập kế tiếp bạn phải thêm dòng định nghĩa hàm trên vào tập tin ~/.bashrc
Khi bạn muốn sử dụng chỉ gần gọi :

googl [địa chỉ url cần rút gọn]

Ví dụ: Bạn muốn rút gọn url http://mrhien.info bạn sẽ làm như sau

googl http://mrhien.info

Kết quả trả về là : http://goo.gl/5vVh
Chúc bạn thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.