Skip to content
Archive of posts tagged bash shell

Sử dụng Google URL Shortener từ bash shell

Bạn đang làm việc trong môi trường dòng lệnh của linux? Nhưng bạn muốn sử dụng dịch vụ rút gọn URL của Google? Với curl trong linux có thể làm được điều đó. Tuy nhiên khá phức tạp, nên định nghĩa hàm trong bash như sau để tiện sử dụng lại nhiều lần: googl () […]