Skip to content
Archive of posts tagged icmp

Vô hiệu hóa ping response trong Linux

Ngoài chặn ping response bằng iptables, chúng ta còn có thể vô hiệu hóa ping response bằng câu lệnh sau: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all Và có thể kích hoạt lại ping response bằng lệnh sau: echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all Chúc bạn thành công!