Skip to content
 

Cấm IP bằng cách sử dụng null route trong Linux

Để cấm 1 IP hoặc 1 dãy IP truy cập đến hệ thống Linux thì có thể sử dụng Iptables.  Tuy nhiên chúng ta sử dụng phương pháp null route để làm được điều đó. Null route còn được gọi là blackhole route, hoạt động của null route giống như một tường lửa bị giới hạn.

Ví dụ: Giả sử IP 123.20.1.7 là IP cần cấm:

route add 123.20.1.7 gw 127.0.0.1 lo

Có thể kiểm tra lại bằng lệnh sau:

netstat -nr

Hoặc

route -n

Để loại bỏ IP đã bị cấm:

route delete 123.20.1.7

Chúc bạn thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

One Comment

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Hien aka 0daydevilz , Hien aka 0daydevilz . Hien aka 0daydevilz said: Cấm IP bằng cách sử dụng null route trong Linux: Để cấm 1 hay 1 dãy IP truy cập đến hệ thống Linux thì có thể sử… http://bit.ly/dKpCal […]