Skip to content
 

Khắc phục lỗi ‘/bin/rm: Argument list too long’ khi xóa file trong Linux

-bash: /bin/rm: Argument list too long

Trong linux, khi xóa rất nhiều file trong thư mục hiện tại bằng câu lệnh: rm -fr * thường sẽ xuất hiện lỗi -bash: /bin/rm: Argument list too long . Do danh sách file để xóa quá dài. Khắc phục lỗi này bằng sự kết hợp lệnh find, xargs, rm lại với nhau như ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

Mình đang cần xóa các file session của php tạo ra ở thư mục /tmp/php/session/ nhưng khi xóa với rm -fr * sẽ sinh ra lỗi và  khắc phục như sau:

[root@vps-222-255-239-165 php]# cd session/
[root@vps-222-255-239-165 session]# rm -fr *
-bash: /bin/rm: Argument list too long
[root@vps-222-255-239-165 session]# find . -type f -print0 | xargs -0 /bin/rm

Chúc các bạn thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

One Comment

  1. Rất hiệu quả. Thanks Mr.Hien nhé 😀