Skip to content
 

Cài đặt bộ TeX Live 2012 trên Fedora

TexLive
Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt bộ TeX Live 2012 trên Fedora thông qua repo không chính thức.
Đầu tiên chúng ta cài đặt repo như sau:
Đối với Fedora 15:

yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc15/texlive-release.noarch.rpm

Đối với Fedora 16:

yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc16/texlive-release.noarch.rpm

Đối với Fedora 17:

yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc17/texlive-release.noarch.rpm

Sau đó tiến hành cài đặt TeX Live như bình thường:

yum clean all
yum install texlive

Chúc bạn thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.