Skip to content
Archive of posts tagged thủ thuật linux

Cấm IP bằng cách sử dụng null route trong Linux

Để cấm 1 IP hoặc 1 dãy IP truy cập đến hệ thống Linux thì có thể sử dụng Iptables.  Tuy nhiên chúng ta sử dụng phương pháp null route để làm được điều đó. Null route còn được gọi là blackhole route, hoạt động của null route giống như một tường lửa bị giới […]

Khắc phục lỗi ‘/bin/rm: Argument list too long’ khi xóa file trong Linux

Trong linux, khi xóa rất nhiều file trong thư mục hiện tại bằng câu lệnh: rm -fr * thường sẽ xuất hiện lỗi -bash: /bin/rm: Argument list too long . Do danh sách file để xóa quá dài. Khắc phục lỗi này bằng sự kết hợp lệnh find, xargs, rm lại với nhau như ví dụ […]

Sử dụng Google URL Shortener từ bash shell

Bạn đang làm việc trong môi trường dòng lệnh của linux? Nhưng bạn muốn sử dụng dịch vụ rút gọn URL của Google? Với curl trong linux có thể làm được điều đó. Tuy nhiên khá phức tạp, nên định nghĩa hàm trong bash như sau để tiện sử dụng lại nhiều lần: googl () […]

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux Với  ‘Michael_Jackson.iso’ là đường dẫn tới tập tin .iso cần mount và /mnt/music là mount point! mount -o loop -t iso9660 Michael_Jackson.iso /mnt/music

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux: Với ‘Michael_Jackson.iso’ là tên tập tin ảnh cần lưu. dd if=/dev/cdrom of=Michael_Jackson.iso

What is my public IP-address?

What is my public IP-address? Short command, easy to remember dig +short @208.67.222.222 myip.opendns.com