Skip to content
Archive of posts filed under the Tips, Tricks… category.

Sử dụng Google URL Shortener từ bash shell

Bạn đang làm việc trong môi trường dòng lệnh của linux? Nhưng bạn muốn sử dụng dịch vụ rút gọn URL của Google? Với curl trong linux có thể làm được điều đó. Tuy nhiên khá phức tạp, nên định nghĩa hàm trong bash như sau để tiện sử dụng lại nhiều lần: googl () […]

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux – Cài đặt ImageMagick: + Với RHEL/CentOS: yum install ImageMagick + Với Ubuntu: sudo apt-get update sudo apt-get install imagemagick –fix-missing – Ví dụ: Xoay ảnh 90 độ Với “freebsdvn_logo.png” là tập tin ảnh cần xoay 90 độ và “freebsdvn_logo_90.png” là tập tin đã xoay 90 độ […]

Tạo đoạn hash md5 của 1 chuỗi kí tự trong Linux!

– Cách 1: Sử dụng OpenSSL: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | openssl md5 – Cách 2: Sử dụng md5sum: echo -n ‘Hello! I am from Mr.Hien’ | md5sum – – Cách 3: Sử dụng php: php -r ‘echo md5(“Hello! I am from Mr.Hien”) . “\n”;’ Trên đây là những cách phổ biến. […]

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux

Mount tập tin .iso trong Unix/Linux Với  ‘Michael_Jackson.iso’ là đường dẫn tới tập tin .iso cần mount và /mnt/music là mount point! mount -o loop -t iso9660 Michael_Jackson.iso /mnt/music

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux

Tạo tập tin ảnh (.iso) của đĩa CD/DVD trong Unix/Linux: Với ‘Michael_Jackson.iso’ là tên tập tin ảnh cần lưu. dd if=/dev/cdrom of=Michael_Jackson.iso

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO!

Chuyển đổi tập tin ảnh của chương trình Nero thành tập tin .ISO: Với ‘Michael_Jackson.nrg’ đường dẫn tới tập tin ảnh của Nero cần chuyển. dd bs=1k if=Michael_Jackson.nrg of=Michael_Jackson.iso skip=300